Crveni krst Valjevo je, u okviru aktivnosti u novembru – mesecu borbe protiv bolesti zavisnosti, a na poziv organizatora foruma koji nas je prepoznao kao relevantnog partnera, učestvovao na prvom međunarodnom regionalnom forumu o zavisnosti i oporavku od droga koji je održan 19. i 20. novembra u Beogradu.

19.11.2019.

Crveni krst Valjevo je, u okviru aktivnosti u novembru – mesecu borbe protiv bolesti zavisnosti, a na poziv organizatora foruma koji nas je prepoznao kao relevantnog partnera, učestvovao na prvom međunarodnom regionalnom forumu o zavisnosti i oporavku od droga koji je održan 19. i 20. novembra u Beogradu. Ovaj skup, sa značajnim međunarodnim učešćem, okupio je 170 eksperata, domaćih i inostranih, a koji se bave drogama. Takođe, ovaj skup, je okupio i sve ključne aktere, predstavnike najeminetnijih svetskih, kontinetalnih ali i regionalnih institucija koje se bave zavisnošću, oporavkom te prevencijom zloupotrebe droga; od lokalnih nevladinih organizacija, preko predstavnika državnih organa i institucija Srbije (direktor kancelarije za borbu protiv droga – Milan Pekić), Bosne i Hercegovine (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske – Ilija Plavša), Crne Gore (Ministarstvo zdravlja – Jasna Sekulić) i Hrvatske (Zavod za javno zdravstvo – Sanja Mikulić), do svetske federacije protiv droga (WFAD) i Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC).

Cilj panela pored umrežavanja profesionalaca iz ove oblasti, bio je i prezentovanje dostignuća, novih pristupa u prevenciji, koncept oporavaka ali i upoznavanje sa podacima proisteklim iz analize besplatne i anonimne telefonske linije za problem zavisnosti za područja Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Podaci se odnose na to koju drogu mladi najviše koriste, kakve su karakteristike porodica i drugi relevantni podaci, čija dalja analiza i objavljivanje ima za cilj podizanje svesti, kako javnosti tako i roditelja mladih ljudi, o štetnosti droga i važnosti rane intervencije.

Na dvodnevnom forumu, svoja stručna predavanja prezentovalo je čak 33 predavača kroz plenum ili radionice. Između ostalih, bilo je govora o sledećim temama:

  • Istraživanje, Život u oporavku – David Best, Univerzitet Derby, UK - Velika Britanija
  • Program prevencije kroz jačanje porodice – Billy Batware, Kancelarija UN-a za droge i kriminal, UNODC Austrija
  • Islandski model prevencije – Erik Leijonmark, Evropski gradovi za drustvo bez droge (ECAD), Švedska
  • Internacionalni standardi za prevenciju – Matej Košir, Institut za istraživanje i razvoj (UTRIP), Slovenija
  • Multidisciplanarni sistem odgovora za zbrinjavanje klijenata – Miloš Stojanović, Kancelarija UN-a za droge i kriminal, UNODC
  • Kako adaptirati programe naspram različitih obrazaca zavisničkih ponašanja – Antonio Molina, Madridski Univerzitet, Španija
  • Identifikovanje prepreka i izazova u kreiranju politika o alkoholu i drogama, Deirdre Boyd, DB Recovery Resourses, UK
  • Posledice legalizacije u Koloradu, Kevin Sabet, Smart approaches to marijuana, USA
  • Dekriminalizacija u Norveškoj, Stig Erik Sørheim, Actis, Norveška
  • Medicinski kanabis – moćni lek ili „add on“ terapija, Ivan Ćelić, Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatska i mnogi drugi.

Pored učešća predstavnika Crvenog krsta Valjevo, stručnog saradnika za zdravstveno preventivnu delatnost iz Valjeva, Aleksandra Tomića, učestvovale su kolege iz Doma zdravlja Valjevo (psiholog Živana Pantić i patronažna sestra Ana Bulatović) i Zavoda za javno zdravlje Valjevo (dr Aleksandra Filipović i Snežana Marinković, nutricionista), dakle ceo tim koji sprovodi zdravstveno preventivne aktivnosti i obuke na teritoriji grada Valjeva.

Konferencija je donela bukavlno poslednje tekovine do sada implementiranih praktičnih politika na temu droga i značajna iskustva koja je moguće ugraditi u programe koje kontinuirano sprovodimo, ali je takođe omogućila i kontakte sa profesionalcima, i što je retka prilika kontakte sa kreatorima poltika i strategija za suzbijanje štetnog uticaja droga na svetskom nivou.