TELEFON 014 / 35 21 115
Crveni krst Valjevo je humanitarna organizacija, osnovana u skladu sa pravilima i principima međunarodnog pokreta i Statuta nacionalnog društva – Crvenog krsta Srbije. Svoju delatnost obavlja na teritoriji Opštine Valjevo, kao pomoćni organ Vlade i lokalne samouprave za sprovođenje javnih ovlašćenja i humanitarna pitanja, u skladu sa programom i mandatom Crvenog krsta, a na osnovu Zakona o Crvenom krstu Srbije ( Sl.glasnik RS 107/2005.).

U realizaciji misije i ciljeva pokreta kroz predviđene programske aktivnosti, pridržavamo se Zakona o Crvenom krstu Srbije, Statuta Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Valjevo, pravila i principa rada i delovanja pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao i svih drugih zakonskih propisa koji se primenjuju na rad registrovanih pravnih lica.

Misija crvenog krsta

Misija pokreta ogleda se u poštovanju i sprovođenju 7 osnovnih principa pokreta (humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost)

CILJ misije je: da sprečava i olakšava ljudsku patnju, naročito da pruža pomoć ugroženim licima u ratnim sukobima, prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, radi na spasavanju ugroženih života i zdravlja ljudi, širenju znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu i stanju potrebe za socijalnom zaštitom i zbrinjavanjem, kao i sa zadatkom preventivnog delovanja i prosvećivanja gradjana u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapredjenja humanitarnih vrednosti društva u celini.

Skupština

BR OSNOVNA ORGANIZACIJA CK Članovi skupštine
1.

MZ  KRUŠIK – V PUK

Milisavljević Ljuvinka

2.

MZ  GORIĆ

Pavlović Jelisavka

3.

MZ  STARI GRAD

Branković Dejan

4.

MZ  GRADAC

Dr Svetislav Matić

5.

MZ  NADA PURIĆ

Mitrović Nada

6.

MZ  BRANKOVINA

Jančić Ivanka

7.

MZ  LUKAVAC

Tomić Borivoje

8.

PREDŠK.USTANOVA M.N.

Milošević Goran

9.

HK  KRUŠIK

Mirosavljević Slobodan

10.

VALJ.BOLN.-TRANSFUZIJA

Dr Milutin Mihailović

11.

DOM ZDRAVLJA

Dr Zaven Der Hazarjan

12.

DRUŠTVO DDK VALJEVO

Spasojević Ruža

13.

UDRUŽENJE PENZIONERA

Marinković Aleksandar

14.

OMLADINA CRVENOG KR.

Nikolić Sandra

15.

EKONOMSKA ŠKOLA VALJ

Milovanović Gordana

16.

MEDICINSKA ŠKOLA VALJ

Bulatović Mirjana

17.

VALJEVSKA GIMNAZIJA

Momčilović Jasmina

18.

OŠ  NADA PURIĆ

Kenjić Violeta

19.

OŠ  D.MAKSIMOVIĆ

Jovanović Mira

20.

OŠ  PRVA OSN.ŠKOLA

Mojić Mileva

21.

OŠ  D.LESKOVICE

Vasić Nevenka

Predsednik

Dr Milutin Mihailović, načelnik službe za transfuziju krvi Valjevske bolnice, u prethodnom mandatu obavljao funkciju predsednika.

Potpredsednik

Dr Zaven Der Hazarjan, lekar medicine rada u Domu zdravlja Valjevo, aktivan član Crvenog krsta Valjevo posebno na programu Brige o starima.

Upravni odbor

Na osnovu člana 31. do 36. Statuta Crvenog krsta Valjevo, 7 (sedam) članova Upravnog odbora prema članu 34. Statuta, i to:
 • Dr Milutin Mihailović, predsednik
 • Dr Zaven Der Hazarjan, potpredsednik,
 • Dejan Branković, član iz sastava Skupštine,
 • Ljubinka Milisavljević, član iz sastava Skupštine,
 • Mira Jovanović, član iz sastava Skupštine,
 • Milena Petrović, radio Valjevo, izvan organizacije,
 • Dr Dragica Anđelković, neuropsihijatar, aktivista nevladinih organizacija.

Nadzorni odbor

Na osnovu člana 38. Statuta Crvenog krsta Valjevo, Skupština bira nadzorni odbor od 3 člana iz redova stručnjaka za finansijska, pravna i druga pitanja, koji nisu članovi upravljačkih tela Crvenog krsta Valjevo, a na predlog Komisije za organizaciju i razvoj, a izabrani članovi za mandatni period od 2006.- 2010. godine su:
 • Za predsednika nadzornog odbora: G-đa Nada Janković, diplomirani ekonomista, višestruki dobrovoljni davalac krvi, (preko 60 puta dala krv), poznavalac rada i delovanja organizacije Crvenog krsta.
 • Za potpredsednika nadzornog odbora: Advokat g-din Branko Ivković, stručnjak za pravna pitanja, mlad i perspektivan advokat, uklapa se u odredbe člana 38. Statuta, spreman da radi na poslovima nadzora ispravnosti i zakonitosti u radu Crvenog krsta Valjevo.
 • Za člana nadzornog odbora: Blagojević Milutin, inženjer informatike, dugogodišnji radnik HK Krušik Valjevo, vlasnik firme Euro-soft doo Valjevo, stručnjak za informacione tehnologije i računovodstveno programiranje.

Komisija za organizaciju i razvoj Crvenog krsta Valjevo

 • Milisavljević Ljubinka,
 • Dr Svetislav Matić, i
 • Milošević Goran.

Sekretar i rukovodilac

Miroslav Đukić, računovođa, rođen 08.09.1957. u stalnom radnom odnosu od 08.07.1976. izabrani sekretar Crvenog krsta Valjevo za mandatni period od 2006. – 2010. godine, uz potvrđenu saglasnost Crvenog krsta Srbije, o imenovanju.